• Inhoud:
 • Artikel 1. Gegevens van de ondernemer
 • Artikel 2. Toepasselijkheid
 • Artikel 3. Informatie op de Website van Liefde & Zaligheid
 • Artikel 4. De werking van de producten van Liefde & Zaligheid
 • Artikel 5. Overeenkomsten
 • Artikel 6. De prijs
 • Artikel 7. De betaling
 • Artikel 8. Levering en leveringstermijn
 • Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 10. Herroepingsrecht
 • Artikel 11. Onderzoek producten en erkenning natuurproducten
 • Artikel 12. Garanties
 • Artikel 13. Aansprakelijkheid
 • Artikel 14. Overmacht Artikel 
 • Artikel 15. Intellectuele eigendom & auteursrechten 
 • Artikel 16. Persoonsgegevens en privacybeleid 
 • Artikel 17. Klachtenregeling


Artikel 1: Gegevens van de ondernemer

Liefde & Zaligheid

De Ververt 1021

6605 AA Wijchen

Nederland

E-mailadres: info@liefde-zaligheid.nl

KvK-nummer: 82978239

Btw-identificatienummer: NL003759267B76

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling, aanbieding, overeenkomst en levering van goederen door- of namens de ondernemer. Door het gebruik van de Website (daaronder ook begrepen het plaatsen van een bestelling) aanvaardt Koper deze Algemene Voorwaarden.
 • Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen; in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 • De ondernemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te veranderen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden die op de Website zijn gepubliceerd zullen dan van toepassing zijn.

Artikel 3: Informatie op de Website van Liefde & Zaligheid

 • Onder de Website verstaan we: www.liefde-zaligheid.nl. Op de Website staan blogartikelen, video’s, adviezen en tips. Alle informatie die op de website van Liefde & Zaligheid staan, is enkel informatief en vervangt absoluut geen professionele consulten of behandeling door een huisarts of medisch specialist. Liefde & Zaligheid is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze video’s, blogs, adviezen of tips.
 • Liefde & Zaligheid stelt met heel veel zorg de inhoud van de Website samen. Het kan zijn dat bepaalde (product-)informatie onvolledig of onjuist zijn. Liefde & Zaligheid heeft het recht om eventuele wijzigingen direct en zonder kennisgeving door te voeren.

Artikel 4: De werking van het product van Liefde & Zaligheid

 • Op de Website kan de Koper teksten vinden waar werkingen en het gebruik van de producten van Liefde & Zaligheid worden beschreven. Koper erkent uitdrukkelijk dat deze beschrijvingen alleen worden gezien als informatieve tips voor de toepassing van deze producten. De beschreven effecten zijn niet wetenschappelijk onderbouwd of bewezen en dient niet ter vervanging van medische behandelingen. Koper kan geen rechten ontlenen of aanspraken maken ten aanzien van de beschreven effecten of anderszins ten aanzien van de inhoud van of informatie op de Website. 
 • Liefde & Zaligheid wil de nadruk leggen op het feit dat haar producten geen geneesmiddelen zijn! Liefde & Zaligheid is geen huisarts of een medisch specialist. Voor medische aanbevelingen, adviezen of behandelingen dient Koper uiteraard contact op te nemen met een huisarts of een medisch specialist. 
 • Wanneer de Koper op een verkeerde manier gebruik maakt van de producten van Liefde & Zaligheid, kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid van Koper en derden. Producten dienen daarom zorgvuldig te worden behandeld en gebruikt. De veiligheidsinstructies op de verpakking en de Website dienen altijd gevolgd te worden. Aan ouders wordt gevraagd om op te passen met (kleine) kinderen.

Artikel 5: Overeenkomsten

 • Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een verzoek van Liefde & Zaligheid aan Kopers tot het doen van een aanbod. De aanvaarding van dit aanzoek door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan de overige voorwaarden van dit artikel is voldaan.
 • Een aanbod van de potentiële Koper als bedoeld in het voorgaande lid wordt geacht te zijn gedaan indien de potentiële Koper:
  1. Het formulier van de bestelling op de Website heeft ingevuld en via elektronische weg heeft verzonden en dit bestelformulier door Liefde & Zaligheid goed is ontvangen of;
  2. per email bericht duidelijk heeft vermeld welk(e) product(en) hij/zij wenst te ontvangen;
 • Koper en Liefde & Zaligheid komen duidelijk overeen dat een overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een orderbevestiging per email aan Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven email adres.
 • Aanbiedingen zijn geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding zolang de voorraad strekt. 

Artikel 6: De prijs

 • Koper is de prijs verschuldigd die Liefde & Zaligheid in haar orderbevestiging heeft vermeld. Enige fouten in de betreffende prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Liefde & Zaligheid worden gecorrigeerd. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt, bestaat de op aanbiedingen, prijsopgaven, Orderbevestigingen en facturen genoemde prijs uit de koopprijs inclusief btw.
 • Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs en worden apart door Liefde & Zaligheid bij Koper in rekening gebracht. Voor een indicatie van de hoogte van de bezorgkosten kan de Koper op de Website vinden.
 • Eventuele prijsverhogingen door overheidsmaatregelen, prijsverhogingen van toeleveranciers, of die anderszins buiten de invloedssfeer van Liefde & Zaligheid liggen, kunnen door Liefde & Zaligheid aan Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 7: De betaling

 • Bestellingen via de Website kunnen worden betaald met iDEAL, Bancontact, Klarna of Paypal.
 • Als de Koper betaald met Klarna, betekent dit dat de betaling ook via Klarna loopt. Klarna voert dus volledig het achteraf betaalproces uit. de Koper ontvangt van Klarna een factuur om gekochte product/producten te betalen. Liefde & Zaligheid staat compleet los van Klarna. Voor vragen over betalingen met Klarna, kan de Koper contact opnemen met de Klarna klantenservice. De verantwoordelijkheid ligt bij de Koper om de rekening op tijd te betalen. Liefde & Zaligheid staat hier niet voor garant.

Artikel 8: Levering en leveringstermijn

 • Bezorgkosten zijn voor rekening van Koper. Vanaf een bepaald bedrag wordt er gratis verzending aangeboden. Lees hier meer over op de Website.
 • Liefde & Zaligheid streeft ernaar bestellingen binnen 1 tot 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Liefde & Zaligheid vermeld nadere informatie omtrent levertijden op de Website. Dergelijke informatie en genoemde levertijden zijn slechts ter indicatie en geven Koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 • Indien een product wordt besteld dat (tijdelijk) niet op voorraad is, informeert Liefde & Zaligheid de Koper of- en wanneer het product weer op voorraad is.
 • Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd (daaronder mede begrepen, indien Koper daarmee heeft ingestemd, op het adres van een buurman of buurvrouw), gaat het risico over op Koper.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 • Eigendom van de producten gaat op Koper over op het moment dat Koper de koopprijs en eventueel bijkomende kosten (zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald) volledig heeft betaald. Tot die tijd kan Liefde & Zaligheid zich beroepen op haar eigendomsvoorbehoud en de producten terugnemen.
 • Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 10: Herroepingsrecht

 • Koper heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst zonder redenen te herroepen. Dit is de herroepingsrecht. Dit termijn start vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door Koper is ontvangen.
 • Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten op maat zijn gemaakt voor Koper, of om hygiënische redenen niet geschikt (denk hierbij aan oorbellen) zijn om te worden teruggezonden en de verzegeling is verbroken.
 • Om het herroepingsrecht toe te passen is het belangrijk dat Koper:
  1. Liefde & Zaligheid binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling, via een duidelijk geformuleerde verklaring per e-mail op de hoogte te stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen. Koper kan hiervoor naar de pagina Verzending & Retourneren om het retourformulier in te vullen.
  2. het ongebruikte product met alle geleverde toebehoren en in de originele verzendverpakking te retourneren naar het retouradres van Liefde & Zaligheid. Retourneringen dienen te worden opgestuurd naar het op de Website vermelde retouradres van Liefde & Zaligheid. Neem voor het retourneren eerst contact op met Liefde & Zaligheid. 
 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van Koper.
 • Tijdens de bedenktijd is het van belang dat de Koper zorgvuldig en voorzichtig met het product en de verpakking om gaat. Hij of zij zal het product uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij/hij het product wenst te behouden.
 • Indien Koper van het herroepingsrecht gebruik maakt en het geretourneerde product in goede ontvangst is genomen, zorgt Liefde & Zaligheid voor terugbetaling van het aankoopbedrag van het product. Het bedrag wordt overgemaakt op het rekeningnummer waar de originele aankoop mee is gedaan.

Artikel 11: Het onderzoek van de producten en erkenning van natuurproducten

 • Koper is gehouden het geleverde (daaronder onder meer begrepen de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde) op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn daarna, te (doen) onderzoeken.
 • Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen in kwaliteit, maat of afwerking kunnen niet aan Liefde & Zaligheid worden tegengeworpen.
 • Koper erkent dat de meeste producten van Liefde & Zaligheid producten uit de natuur zijn. Sommige natuurproducten kunnen door verloop van tijd, werking van de natuur of door vergelijkbare invloeden, veranderen. Dit kan door bijv. verkleuring door het zonlicht. Tevens erkent Koper dat natuurproducten kwetsbaar kunnen zijn en dat mogelijk is dat kleine stukjes kunnen afbreken. 

Artikel 12: Garanties

 • Indien en voor zover Liefde & Zaligheid garanties verstrekt, bestaat deze garantie enkel en alleen uit de garantie die door de producent van het product is verstrekt. Liefde & Zaligheid geeft niet een andere of verdergaande garantie dan hetgeen wettelijk is bepaald.
 • Een gegeven garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, oneigenlijk of verkeerd gebruik, of wanneer Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 • Hoewel Liefde & Zaligheid streeft om slechts op juistheid/echtheid gecontroleerde stenen producten aan te bieden en te leveren, worden dergelijke producten via de Website aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid/echtheid.

Artikel 13: Aansprakelijkheid 

 • Liefde & Zaligheid is niet aansprakelijk of gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door Liefde & Zaligheid. Elke hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk steeds beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde m.b.t. het product waardoor de schade is veroorzaakt, of het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart 1 jaar na de dag waarop Koper met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na 3 jaar.
 • Liefde & Zaligheid is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of (andere) indirecte schade. Liefde & Zaligheid is niet aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) die het gevolg is van onoordeelkundig, oneigenlijk of verkeerd gebruik van een product, of wanneer Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

Artikel 14: Overmacht

 • Indien Liefde & Zaligheid door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht. Liefde & Zaligheid is niet aansprakelijk voor eventueel door Koper geleden of te lijden schade.
 • Onder overmacht wordt een omstandigheid verstaan die niet afhankelijk is van Liefde & Zaligheid’s wil waardoor de nakoming van haar verplichtingen met de Koper (geheel of gedeeltelijk) wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder andere externe omstandigheden, zoals oorlog, terrorisme, energiestoringen, brand, werkstakingen, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, storingen met de Website of andere storingen in het bedrijf van Liefde & Zaligheid, alsmede niet of niet-tijdige levering door de leveranciers van Liefde & Zaligheid of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van verplichte vergunningen.

Artikel 15: Intellectuele eigendom & Auteursrechten

 • Liefde & Zaligheid is, behoudens voor zo ver anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website. 
 • Alle teksten en afbeeldingen op de Website zijn eigendom van Liefde & Zaligheid. Zonder toestemming mag ons eigendom niet worden gebruikt.

Artikel 16: Persoonsgegevens en privacybeleid

 • Liefde & Zaligheid zal de (persoons-)gegevens van Koper alleen verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. Dit beleid is te vinden op de Website, op www.liefde-zaligheid.nl

Artikel 17: Klachtenregeling

 1. Liefde & Zaligheid beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Liefde & Zaligheid, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Liefde & Zaligheid ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Liefde & Zaligheid binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Liefde & Zaligheid. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Liefde & Zaligheid als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Liefde & Zaligheid niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Liefde & Zaligheid, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.